Start

  |  

Företaget

  |  

Tjänster

  |  

Rådgivningsprocess

  |  

Marknadsplats

  |  

Karriär

  |  

Aktuellt

  |  

Kontakt

  |  

Kundzon

  |  

Information om LUXOR FINANS

LUXOR FINANS målsättning är att bidra med råd & produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva lösningar och kontroll på sina risker.

LUXOR FINANS bildades år 2006. LUXOR FINANS grundläggande idé är att utgöra en organisation där varje individ har en uppgift som är anpassad efter dennes utbildning, erfarenhet och kompetens.

LUXOR FINANS verksamhet som försäkringsförmedlare och rådgivare regleras av bland annat lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter samt lag (2005:405) om försäkringsförmedling.

Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet och för att få bedriva denna ställs ett flertal krav på LUXOR FINANS såsom bolag men också på de enskilda försäkringsförmedlarna. Bland annat ska de som förmedlar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, besitta relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även ha praktisk erfarenhet.

Samtliga anställda försäkringsförmedlare på LUXOR FINANS har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs. Enligt lag (2005:405) om försäkringsförmedling har en försäkringsförmedlare bland annat en omfattande informationsskyldighet gentemot dig som kund.

 

Rådgivning

LUXOR FINANS ger råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkringsföretag. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av att förmedla försäkringar från enbart ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann analys av ett flertal försäkringsavtal, försäkringsprodukter och produktleverantörer för att våra kunder ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser deras behov och önskemål. Vi säkerställer detta genom internt uppbyggda rutiner. Samtliga försäkringsförmedlare har genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet.

De bolag som ingår i urvalet för livförsäkring är för närvarande Skandia, SEB Tryggliv, SPP, Folksam, If, Trygg Hansa, Danica, Movestic, Länsförsäkringar, Bliwa, Euro Accident och Nordeuropa Försäkring. De bolag som ingår i urvalet för skadeförsäkring är för närvarande Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, AIG, Gjensidige, Folksam, Dina försäkringar, Euro Accident, Protector, Atlantica, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Moderna Försäkringar och Alandia Försäkring. I de fall befintlig försäkring finns jämförs villkoren för denna, oavsett försäkringsbolag, med ett eller flera alternativ hos de av LUXOR FINANS utvalda bolagen.
 

Bolagsregistrering

För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkringsförmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. LUXOR FINANS är registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring, skadeförsäkring och fondandelar. LUXOR FINANS har inte kvalificerat innehav i något försäkringsbolag/förmedlingsbolag.

 

Bolagsverket

851 81 SUNDSVALL

Tfn: 060-18 40 00

bolagsverket@bolagsverket.se

www.bolagsverket.se

 

Tillsyn

LUXOR FINANS står under tillsyn av Finansinspektionen, den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Finansinspektionen ska på begäran upplysa kunder och andra om en anställd hos LUXOR FINANS har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

 

Finansinspektionen

Box 7821

103 97 STOCKHOLM

Tfn: 08-787 80 00

finansinspektionen@fi.se

www.fi.se

 

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring är tecknad hos AIG Europe Limited.

 

AIG Europe Limited

Västra Järnvägsgatan 7

103 69  STOCKHOLM

 

Ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som försäkringsförmedlaren kan ådra sig i samband med LUXOR FINANS försäkringsförmedlarverksamhet. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill kräva skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om detta inom skälig tid, senast inom ett år, från det du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit. Om underrättelse inte sker inom denna tid förfaller rätten till skadestånd. Detsamma gäller om talan inte väckts senast inom tio år från förmedlingstillfället. Ansvarsförsäkringen uppfyller kraven på ersättningsbelopp som ställs enligt lag. Den högsta ersättningen som kan betalas ut från ansvarsförsäkringen för en skada är 1 250 618 Eur och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 3 751 854 Eur.

 

Ansvarsförsäkring för fondandelsförmedling och investeringsrådgivning om fondandelar

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som försäkringsförmedlaren kan ådra sig i samband med förmedling av fondandelar och investeringsrådgivning om fondandelar. Om du vill kräva skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om detta inom skälig tid, senast inom ett år, från det att du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit. Om underrättelse inte sker inom denna tid förfaller rätten till skadestånd. Detsamma gäller om talan inte väckts senast inom tio år från förmedlingstillfället. Ansvarsförsäkringen uppfyller kraven på ersättningsbelopp som ställs enligt lag. Den högsta ersättningen som kan betalas ut från ansvarsförsäkringen för en skada är 500 000 Eur och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 750 000 Eur.

Klagomål

Skulle du av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som LUXOR FINANS levererat är det nödvändigt att du hör av dig så snart som möjligt. Om du vill klaga bör du först och främst vända dig till den medarbetare på LUXOR FINANS som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på LUXOR FINANS.

Om du klagar skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare på LUXOR FINANS du haft kontakt med i ärendet samt när dessa kontakter skett. Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

LUXOR FINANS ambition är att ett klagomål skall behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

Om du inte är nöjd efter att ha klagat skriftligen och fått ärendet behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm, tfn 08-50886000. Du kan också få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå/Konsumenternas försäkringsbyrå, bankforsakring.konsumentverket.se, Box 24215, 104 51 Stockholm, tfn 0200-225800 samt konsumentvägledningen i din kommun, http://www.konsumentverket.se/om-oss/kontakt, Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, tfn 0771-423300.

 

Klagomål avseende försäkringsförmedling ska framställas skriftligen till:

 

LUXOR FINANS

Att: Klagomålsansvarig

Skeppsbrogatan 49

392 31 KALMAR

LUXOR FINANS ersättningar

LUXOR FINANS har enligt gällande regelverk en skyldighet att informera om vilka typer av ersättningar LUXOR FINANS erhåller från eller betalar till en tredje part i samband med att du som kund gör affärer via oss på LUXOR FINANS.

LUXOR FINANS samarbetar framför allt med banker, fondkommissionärer, försäkringsbolag och fondbolag för vilkas räkning LUXOR FINANS förmedlar andelar i investeringsfonder, strukturerade produkter i försäkring och andra typer av finansiella instrument.

LUXOR FINANS ersättning utgörs av provision för försäkringsförmedlingen från försäkringsgivaren samt avtalat arvode för rådgivningen.

De fonder som LUXOR FINANS förmedlar förvaltas av olika fondbolag. LUXOR FINANS erhåller en provision på försäljningen av fondandelar från respektive fondbolag i form av något av följande alternativ: en andel av fondens köp- eller försäljningsavgift, en andel av fondens förvaltningsavgift eller en kombination av dessa alternativ.

De försäkringar som LUXOR FINANS förmedlar är från olika försäkringsbolag. Ersättningen för LUXOR FINANS förmedling av försäkringar baseras på provisioner från försäkringsbolag. Grunden för försäkringsersättningen utgår från eventuella insättningsavgifter och löpande förvaltningskostnader. För löpande premier betalas en viss del i form av en engångsersättning, vilken baseras på årspremien.

De strukturerade produkter som LUXOR FINANS tillhandahåller i försäkring ges ut av olika arrangörer och tillhandahålls via banker och värdepappersbolag. LUXOR FINANS får provision på förmedlingen av de strukturerade produkterna från respektive arrangör via försäkring eller via det värdepappersbolag LUXOR FINANS är anknutet ombud till. Provisionen beräknas som en engångsersättning på den förmedlade volymen och kan variera mellan olika arrangörer, olika produkter och mellan olika produkter arrangerade av samma bolag.

LUXOR FINANS kan även förmedla andra typer av finansiella instrument (exempelvis aktier och räntebärande instrument) via försäkring. Vid sådan förmedling erhåller LUXOR FINANS en provision på det förmedlade beloppet antingen i form av courtagedelning (courtaget som du som kund betalar, delas mellan LUXOR FINANS och den aktör som utför transaktionen) eller i form av en fast förmedlingsprovision.

LUXOR FINANS rådgivare uppbär fast garantilön samt á contolön med uppföljning halvårsvis. LUXOR FINANS ersättningsmodell premierar långsiktighet hos sina medarbetare genom förhöjd beståndsvårdsersättning utefter anställningstid. Rådgivaren har samma procentuella ersättning av den ersättning LUXOR FINANS erhåller från respektive produktbolag oavsett val av produkt och produktbolag. Reduktion görs för annullationer.

För detaljerad förteckning över LUXOR FINANS ersättningar se lista. Vill du ha ytterligare information om de ersättningar LUXOR FINANS får eller om de avgifter du som kund betalar då du gör affärer genom oss, kontakta oss på LUXOR FINANS. 

Logga inMan 37 år

Investerar idag 1.512 kronor per år för ersättning vid sjukdom eller olycksfall. Maximal ersättning 880.000 kronor respektive 1.760.000 kronor. För 1.440 kronor per år finns möjlighet till ersättning upp till 1.760.000 kronor oavsett om skadan är orsakad av sjukdom/olycksfall. Utökat skydd till lägre kostnad.
Kvinna 42 år

Investerar idag 2.256 kronor per år för en livförsäkring på 2.200.000 kronor. För samma premie finns möjlighet till livförsäkring på 3.350.000 kronor. 
Familjens trygghet ökar med 1.150.000 kronor.
© LUXOR FINANS 2012   |  INFO@LUXORFINANS.SE   |  WEBBYRÅ: BISHOP MEDIA