Konsumentskydd

Att välja rätt försäkring är svårt. Det handlar om att förstå ett komplext produktområde med ett stort utbud av olika lösningar. Rätt val kräver även förståelse för individers eller företags unika behov och önskemål.

Förmedlarna hos Luxor Finans är väl medvetna om att de ger råd i komplexa frågor som kan få stora konsekvenser för kundernas framtida ekonomiska trygghet.

Det är viktigt att du som kund hos Luxor Finans känner dig trygg med att du får rätt råd som baseras på en objektiv och kompetent bedömning. För att du ska känna dig trygg är det viktigt att känna till de regler och lagar som styr förmedlarens uppdrag.

Vår etik - kunden främst

Kundens intresse kommer alltid först. Det är kärnan i de etiska regler som vägleder varje rådgivare inom Luxor Finans. Luxor Finans försäkringsförmedlare är medlemmar i Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, anslutna till förmedlarorganisationen Hjerta och registrerade hos InsureSec vilket binder oss att följa föreningarnas etiska riktlinjer och regelverk.

Det innebär bland annat att förmedlare:

  • ska utföra sitt uppdrag med iakttagande av god försäkringsdistributionssed.
  • alltid till motpart ska kommunicera vems intresse förmedlaren företräder.
  • ska ge uppdragsgivaren rådgivning anpassad efter dennes behov och med tillbörlig omsorg ta till vara uppdragsgivarens intressen.
  • ska ge försäkringsgivaren adekvat information som uppdragsgivaren tillhandahållit om de aktuella riskerna, som efterfrågas av försäkringsgivaren för att denne ska kunna lämna ett korrekt anbud.
  • enbart ska ge råd och förmedla eller marknadsföra produkter eller tjänster inom områden som förmedlaren har god kunskap om och insikt i.

God försäkringsdistributionssed

En försäkringsförmedlare är skyldig att i sin verksamhet iaktta god försäkringsdistributionssed och med tillbörlig omsorg ta till vara kundens intressen. Förmedlaren ska anpassa sin rådgivning efter kundens önskemål och behov samt rekommendera lösningar som är lämpliga för kunden.  Är kunden en konsument har förmedlaren även en avrådningsplikt, för det fall en åtgärd inte kan anses lämplig med hänsyn till konsumentens behov, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter.

Yrkeskompetens

Den som förmedlar försäkringar ska ha en kunskap som till sitt innehåll och sin nivå är anpassad till den verksamhet som ska utövas och de försäkringar som ska förmedlas. Kunskaperna ska även uppdateras när så behövs och försäkringsförmedlaren ska även kunna visa att kunskaperna är testade.

Det är viktigt att förmedlaren enbart förmedlar försäkringar i enlighet med det tillstånd som förmedlaren har och att man enbart är verksam inom områden som man behärskar. Försäkringsförmedlaren är skyldig att upprätthålla och utveckla sin yrkeskompetens så att kunskapen är aktuell och lever upp till de krav som ställs i Finansinspektionens föreskrifter.

Informations- och dokumentationsplikt

Förmedlaren ska se till att verksamheten är anpassad till och lever upp till informations och dokumentationskraven. Kopia av ifylld dokumentation ska förvaras och arkiveras hos förmedlaren i enlighet med gällande regler.

Försäkringsförmedlaren ska inom rimlig tid innan ett försäkringsavtal ingås lämna information till kunden om huruvida förmedlaren ger råd på grundval av opartisk analys, har genom avtal åtagit sig att förmedla försäkringar för ett eller flera försäkringsföretags räkning eller förmedlar försäkring från ett eller flera försäkringsföretag.

Informationen ska lämnas i läsbar och varaktig form samt vara begriplig. Informationen ska vara klar och begriplig inte bara till sitt innehåll, t ex genom att onödiga facktermer undviks, utan även till sin struktur. Informationen ska i normalfall lämnas på svenska.

Försäkringsförmedlaren ska dokumentera vad som förekommit vid förmedlingstillfället och lämna informationen till kunden.

Transparens

Försäkringsförmedlaren är skyldig att informera kunden om priset för försäkrings-förmedlingen eller grunderna för hur priset bestäms och om provision eller annan ersättning kan påräknas bli betald av annan än kunden. Det är viktigt att kunden informeras korrekt om försäkringsförmedlarens ersättning. All form av ersättning som försäkringsförmedlaren mottar både på kort och lång sikt ska redovisas för kunden.

Tystnadsplikt

En förmedlare är skyldig att iaktta diskretion om sina kunders angelägenheter.

En förmedlare får inte utan skäl göra sig underrättad om ärenden som förekommer på det förmedlarföretag där förmedlaren är verksam, men som förmedlaren själv inte arbetar med.

Ingen information ska spridas till allmänheten, vilket inkluderar alla personuppgifter som förmedlaren har tillgång till i sin verksamhet. Personuppgifter får enbart spridas till sådana parter som godkänts vid insamlandet av personuppgiften. Personuppgifterna får också användas enbart för att fullgöra det syfte som angavs vid insamlandet av personuppgiften.

Borgholms slottsruin

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.