Våra ersättningar

Pris- och ersättningsinformation

Luxor Finans distribuerar inte försäkring grundad på en opartisk och personlig analys och redovisar detta för kunden innan försäkringsavtal ingås. Detta innebär att Luxor Finans får ta emot ersättning från någon annan än kunden om ersättningen inte strider mot god försäkringsdistributionssed. För att säkerställa att ersättningen inte strider mot god försäkringsdistributionssed ska Luxor Finans innan ersättning tas emot från ett försäkringsbolag säkerställa att det inte föreligger intressekonflikter som gör att kundens intresse riskerar att åsidosättas. För detta ändamål har Luxor Finans tagit fram policy för undvikande av intressekonflikter, riktlinje avseende rådgivning och marknadsföring, etisk policy samt en riktlinje avseende god försäkringsdistributionssed.

Luxor Finans får ersättning (provision) löpande under försäkringsavtalens löptid. Denna ersättning betalas ut från den försäkringsgivare där försäkringen placerats. Ersättningen kan skilja sig åt mellan olika försäkringsgivare och ersättningens storlek och grunderna för hur den bestäms samt om ersättningen är stegrande i vissa situationer informerar Luxor Finans om i samband med försäkringsdistributionen, dock alltid innan försäkringen distribueras.

Om Luxor Finans i samband med distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter ska ta emot ersättning från någon annan än kunden ska även följande iakttas.

Ersättningen får inte ha någon negativ inverkan på den distributionstjänst eller försäkringsprodukt som distribueras och ersättningen får inte heller försämra Luxor Finans förutsättningar att agera hederligt rättvist och professionellt i enlighet med kundens bästa. Vägledning om vad detta innebär återfinns i Luxor Finans etiska policy, riktlinje avseende god försäkringsdistributionssed, riktlinje avseende rådgivning och marknadsföring, policy för undvikande av intressekonflikter.

Luxor Finans får i samband med distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter aldrig ta emot ersättning från någon annan än kunden om ersättningen till väsentlig del avser tjänster som ännu inte utförts, och ersättning som baseras på premiebetalningar som ännu inte betalats, s.k. up-frontersättning. Ersättning från någon annan än kunden är inte tillåten om dess storlek står i uppenbart missförhållande till den tjänst som utförts.

Exempel på när ersättningen står i uppenbart missförhållande till den tjänst som utförts är om den s.k. löpande ersättningen har höjts under en initial period i syfte att kringgå förbudet att betala ut s.k. up-frontersättning. Luxor Finans redovisar den exakta ersättning som Luxor Finans erhåller för distributionen i samband med respektive förmedlingstillfälle.

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.